دوشنبه, 28 خرداد 1397

 

 

صعودگروه کوه نوردی امورمنابع آب مرودشت به زردکوه

گروه کوهنوردی امورمنابع آب مرودشت به مناسبت هفته صرفه جویی درمصرف آب به زرد کوه بختیاری صعود کردند.  

گروه کوهنوردی امورمنابع آب مرودشت به مناسبت هفته صرفه جویی درمصرف آب به زرد کوه بختیاری صعود کردند.

این گروه که متشکل ازهفت نفرازکارکنان آمورمنابع آب مرودشت بودندبه مناسبت هفته صرفه جویی آب که ازاول تاهفتم ماه می باشدبه زردکوه بختیاری صعودکردند.

منبع خبر: