یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

مدیرعامل آب منطقه ای فارس: درحل مشکلات مردم هیچ کوتاهی قابل قبول نیست

گردهمایی مدیران شرکت آب منطقه ای فارس روزگذشته با حضورمدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی و شهرستانی درمحل این شرکت برگزارشد.  

مهندس حمیدرضا دهقانی ضمن تاکید برتلاش مدیران وکارکنان درحل سریع مشکلات مردم گفت: دراین شرایط کم آبی استان ودرپی مشکلاتی که به جهت تامین آب درهمه مصارف برای مردم ایجاد می شود از مدیران وکارکنان شرکت درخدمت رسانی هیچ کوتاهی قابل قبول نیست هرچند که باتوجه به شناختی که ازشماها دارم میدانم که کماکان درخدمت صادقانه وسریع به مردم دریغ نداشته ونخواهید داشت.

وی بااشاره به کسب عنوان برتر این شرکت درجشنواره شهید رجایی اظهارداشت: با یاری خداوند متعال وهمت وتلاش صادقانه شما درعرصه خدمت رسانی به مردم این شرکت درارزیابی عملکرد درشاخصهای عمومی واختصاصی وبراساس ماده 81و82مدیریت خدمات کشوری دربین سازمانهای اداری فارس به مقام برتر دست یافته است.

دکتر بهروز مدیردفترمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ضمن ارایه مشکلات وچالشهای پیش روی بشر درارتباط با منابع آب اظهارداشت:دراین شرایط بایدبا رویکرد کل نگر،توازن دراتخاذ تدابیر وابزارهای مختلف مدیریتی وسازگاری دوراندیشانه با شرایط طبیعی به مدیریت منابع آب پرداخت، مدیریت به هم پیوسته آب چنین رویکردی را دنبال می کند.

وی گفت: برای این کاربایدهم درون سیستم های طبیعی وهم انسانی به هم پیوستگی به وجودآیدوهم بین این سیستمها به هم پیوستگی ایجاد شود وهردو سیستم مدیریت شود.

 مدیردفترمطالعات پایه منابع آب افزود:تصمصم گیران باید درباره مناسب ترین پیشنهاد ها،اطلاعات،ابزارها وترتیبات نهادی باتوجه به شرایط فرهنگی ،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وزیست محیطی هرمنطقه به قضاوت بنشینند.

معاون منابع انسانی,مالی وپشتیبانی شرکت گفت: سال جاری یکی ازسخت ترین سالها ازجهت مالی است که من تا کنون دیده ام بطوری که درآمدها کفاف هزینه ها رانمی کند ودربخشهایی با کمبود اعتبار روبروهستیم.

وی اشاره کرد اگروضعیت به همین صورت پیش برود حتی پرداخت حقوق کارکنان هم با مشکل روبرو می شود. 

منبع خبر: