یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

کسب رتبه برترحراست شرکت آب منطقه ای فارس

حراست شرکت آب منطقه ای فارس براساس ارزیابی های صورت گرفته درسال 1395به عنوان رتبه برتر دربین مدیریت های حراست صنعت آب وبرق فارس دست یافت.  

براساس تعیین شاخص ها ومعیارها ونظرات مدیران دفاتر حراست شرکتهای مادرتخصصی ومعاونین مرکز حراست وزارت نیرو وبازرسی های نوبه ای عملکرد مدیران حراست شرکت های تابعه وزارت نیرو با هدف بهبود مستمرمورد ارزیابی وتجزیه وتحلیل قرار می گیرد که براساس ارزیابی صورت گرفته درسال 1395 حراست شرکت آب منطقه ای فارس به رتبه برترصنعت آب وبرق انتخاب شدوبا احداء لوح تقدیر توسط مشاوروزیرنیرو ورئیس مرکز حراست وزارت نیرواز مدیر دفترحراست این شرکت وکارکنان آن تقدیرشد.

 

منبع خبر: