یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

در نشست بـا قضـات دادگستـری فارس راهکارهای برون رفت از بحران آب بیان شد

در نشست مشترک امور آب شیراز و دادگستری فارس، مسائل و مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود آب مطرح شد.  

در این نشست که با هدف تبیین راهکارها ، اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و با حضور قضات شعبه سیزده دادگستری فارس برگزار گردید دوتن ازقضات قوانین مقابله با جرائم آب را بیان کردند و به بحث و تبادل نظر در خصوص مقابله با حفرچاههای غیرمجاز و اضافه برداشت از منابع آبهای زیرزمینی پرداختند.

مدیر امور منابع آب شهرستان شیرازضمن اشاره به اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی و پروژه های دیده شده در این طرح، نصب کنتورهای هوشمند برای مدیریت بهتر منابع موجود را ضروری دانست و با اشاره به نقش قانون در فرهنگ سازی استفاده صحیح از منابع آب ، از دستگاه قضایی استان  به جهت همکاری همیشگی با شرکت آب منطقه ای فارس تشکر وقدردانی کرد وافزود احکام قضایی در اجرای عملیات پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز استان تاثیر به سزایی داشته و راه  را بر بهره برداران غیرمجاز آب بسته است. ادامه این روند به فرهنگ سازی و قانونمندی مصرف بهینه آب کمک می کند.

منبع خبر: