یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

رئیس ومعاون شورا ی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکتهای تابعه وزارت نیرو درفارس انتخاب گردیدند.

جلسه شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران و پدافند غیر عامل دستگاه های تابعه وزارت نیرو در روزگذشته در شرکت آب منطقه ای فارس با حضور مدیران بحران و پدافند تشکیل گردید.  

مهندس توکلی رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس به عنوان رئیس شورا و مهندس سجادی مدیریت گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل آبفای فارس به عنوان معاون و جانشین شورا به اتفاق ارا انتخاب گردیدند.

منبع خبر: