یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

استاندارفارس: برخی راهکارها مثل ایجاد کشت جایگزین برای شلتوک در این استان در حد شعار باقی مانده است، چرا دستگاه های مسوول در این زمینه راهکا

اسماعیل تبادار در همایش بحران آب،جرائم وآسیب ها ازعلت شناسی تاپیشگیری در شیراز افزود: کشت های کم مصرف و رفتن به سمت کشت های گلخانه ای از جمله راهکارهای موثر در صرفه جویی آب است.  

وی به برخی از اثرات خشکسالی در استان فارس اشاره کرد و گفت:منطقه ای مثل خرامه در استان فارس که پیشتر شلتوک کاری داشته و برنج آن معروف بود اکنون بر اثر خشکسالی به سمت بحران رفته و با چند مغازه اقتصاد و معیشت مردم آن می گذرد، این بحران ها تبدیل به مهاجرت می شود و بحران جدیدی می آفریند.

تبادار گفت:‌آنچه باید به آن توجه داشته باشیم عملیاتی شدن مطالعات و راه های رفع مشکلات است که تا به امروز این موضوع در حد شعار دادن بوده است.برگزاری چنین همایش هایی باید راهکار عملیاتی ارائه دهد.

استاندارفارس دانشگاه را محوری برای ارائه مشاوره های کارشناسی درجهت توسعه استان فارس دانست و از دانشگاه استمداد طلبید وگفت:‌دانشگاه باید حضور فعال داشته باشد و راهکارهای عملیاتی ارائه کند و دستگاه های اجرایی نیز تمام قد به فکر اجرایی شدن راهکارها باشند.

تبادار پرکردن چاه های غیرمجاز را رویکردی برای مصرف بهینه و جلوگیری از برداشت های بی رویه دانست و گفت:پرکردن چاه های غیر مجاز از جمله فعالیت های موثر بوده است و83 محدوده مطالعاتی بحرانی در فارس معرفی شد.

منبع خبر: