چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

مدیرعامل آب منطقه ای فارس برخط ازطریق تلفن111با مردم صحبت می کند

مهندس حمیدرضا دهقانی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای فارس با حضور دراستانداری فارس وبصورت برخط ومستقیم ازطریق شماره تلفن 111به نظرات، شکایات ودرخواستهای مردم شریف استان فارس رسیدگی می کند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس روزیکشنبه 12/9/1396 ازساعت 10صبح مدیرعامل شرکت ازطریق شماره تلفن111آمادگی شنیدن ورسیدگی به  نظرات، درخواستها وشکایات مردم شریف استان را دارد، مردم بزرگوار وفهیم استان می توانند درروزوساعت فوق هرنوع نظر، درخواست، پیشنهاد وشکایت درحوزه آب استان رابا وی با شماره ذکرشده درمیان بگذارند.

منبع خبر: