چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

 

مدیرعامل آب منطقه ای فارس مستقیم وبرخط ازطریق تلفن111با مردم صحبت کرد

مهندس حمیدرضا دهقانی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای فارس با حضور دراستانداری فارس وبصورت برخط ومستقیم ازطریق شماره تلفن 111به نظرات، شکایات ودرخواستهای مردم شریف استان فارس رسیدگی کرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس مدیرعامل شرکت ازطریق شماره تلفن111 به  نظرات، درخواستها وشکایات مردم شریف استان رسیدگی نمود، دراین جریان تعدادی ازمردم بزرگوار وفهیم استان درخواست، پیشنهاد وشکایت خود درحوزه آب استان رابا وی با شماره ذکرشده درمیان گذاشتند.  

منبع خبر: