چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای فارس: خشکسالی بر کیفیت منابع آب تاثیر زیادی داشته است

دکترمحمدرضا سربی گفت: خشکسالی و افزایش مصرف آب در سال های اخیر تاثیرات نامطلوب کمی و کیفی برمنابع آب داشته اند.  

وی افزود: از لحاظ اقلیمی ایران با بارندگی میانگین سالیانه 250 میلی متر از مناطق خشک و کم بارش محسوب می شود. متاسفانه علاوه بر اینکه بارندگی در کشور کمتر از یک سوم متوسط جهانی است میزان تبخیر سه برابر متوسط جهانی گزارش شده است. با توجه به اینکه از مرزها حجم آب قابل ملاحظه ای وارد کشور نمی شود، بارش ها، اصلی ترین منبع تامین آب کشوراند. همچنین از آنجا که وسعت سرزمینی ایران 1.6 میلیون کیلومتر مربع، و برآورد حجم بارش سالیانه حدود 400 میلیارد متر مکعب است، با احتساب جمعیتی 80 میلیون نفری، سهم سرانه آب هر ایرانی به حدود 1500 متر مکعب می رسد که به مراتب از سرانه متوسط جهانی که 6500 مترمکعب است کمتر است.

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس اشاره کرد: رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف موجب رشد روزافزون فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و هم چنین گسترش و توسعه بی رویه کانون های جمعیتی شده است. این روند فزاینده که با محدودیتهای کمی منابع آب همراه بوده است موجب تولید آلاینده های مختلف و تهدید جدی کیفی منابع آب شده است.

این مقام مسول تاکیدکرد:دربخش کشاورزی عمده آلاینده ها شامل نهاده های شیمیایی از قبیل سموم و کودهای شیمیایی است. ورود این آلاینده ها به منابع آبهای سطحی و زیرزمینی موجب خسارات و لطمات جدی به این منابع شده است. در بخش صنعت، به دلیل نبود تاسیسات پالایش و تصفیه، فاضلاب و پسابها به راحتی می توانند بطور مستقیم وارد منابع آب شوند و در مواردی هم بهره برداری ناقص از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب مشکل زاست.علاوه بر اینها، تخلیه فاضلاب های شهری و روستایی به منابع آب هم یکی دیگراز مشکلات مهم و خطرناک برای منابع آب تلقی می شود.

دکترسربی گفت موثرترین راهکارهایی برون رفت از این چالش عبارتند از:

الف. آموزش و آگاهی رسانی همگانی در خصوص اهمیت حفظ و صیانت کمی و کیفی منابع آب.

ب. پیشنهاد برنامه‌هایی برای تشویق مشارکت همگانی به‌منظور رسیدگی و حل این مشکل.

ج. کنترل آلودگی های آب از طریق ممنوعیت های قانونی.

د. مراقبتها و نظارتهای زیست محیطی بیشتر در محل دفن زباله ها و مواد زاید سمی به صورتی که شیرابه این مواد زاید به منابع آب وارد نشوند. 

ه. اجرای طرح های تصفیه، بازیافت و استفاده‌ی دوباره از فاضلاب ها و پسابهای شهری و صنعتی.

منبع خبر: