چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

پرومسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجازدشت قره باغ شیرازشروع شد

با اخذدستور از مراجع قضایی وهمکاری نیروی انتظامی پرومسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجازدردشت قره باغ شیراز شروع شده است  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس این شرکت درسال1395تعداد2948حلقه چاه غیرمجازدرفارس باصرفه جویی 235میلیون مترمکعب رادراستان پرومسلوب المنفعه کرده است ودرسال جاری برنامه ریزی جهت 2250حلقه چاه دردست اقدام داردودراین راستا با معرفی چاههای غیرمجازدشت قره باغ به مراجع قضایی واخذ دستورقضایی عملیات پرومسلوب المنفعه کردان تعدادی ازاین چاهها راباهمکاری نیروی انتظامی شروع کرده است

این روابط عمومی اعلام کردمراجع قضایی فارس دستور به پرومسلوب المنفعه کردن 440حلقه چاه غیر مجازدردشت ذکر شده راصادرنموده که طی 24ساعت گذشته 10حلقه ازاین چاههاپرومابقی نیزدرادامه پرومسلوب المنفعه می شوند. همچنین هم اکنون عملیات مشابهی درشهرستان اقلید دردست اقدام می باشد.

منبع خبر: