چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

عملکرد مرکزاطلاعات واسناد،آرشیو فنی وکتابخانه شرکت از زبان مسول این مرکزسرکارخانم حیاتی

عملکرد مرکز اطلاعات و اسناد، آرشیو فنی و کتابخانه در سال 96  

عملکرد مرکز اطلاعات و اسناد، آرشیو فنی و کتابخانه در سال 96 علاوه بر سرویس دهی اطلاعاتی و دانشی به تمام مراجعین و متقاضیان دریافت آمار و اطلاعات ، شامل به روز رسانی نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش متناسب با آخرین ویرایش، تهیه بانک کتابهای الکترونیکی (EBook) در اینترانت، انجام دو بازدید از "مرکز منطقه ای علوم و فناوری اطلاعات" و "مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس" ویژه مدیران شرکت و تهیه کارت عضویت کتابخانه ملی برای تعدادی از مدیران و پیگیری قرارداد فیمابین شرکت با دو مرکز نامبرده به منظور تبادل اطلاعات. خرید حدود 132عنوان کتاب از نمایشگاه کتاب فارس.

منبع خبر: