دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء وتعادل بخشی

بششمین جلسه کمیته راهبری در خصوص طرح های احیاء و تعادل بخشی در سالن کنفرانس شرکت برگزارشد  

در این جلسه مهندسین مشاور حاسب کرجی ابتدا به بیان عملکرد خود در خصوص پروژه مشارکتی در دشت داریون پرداخته و سپس دلایل لزوم ادامه روند مطالعات را در این زمینه اعلام نموند. پس آز آن نیز مهندسین مشاور سنگاب زاگرس گزارش خود را در خصوص پیشرفت عملکرد پروژه اطلاع رسانی به سمع و نظر حاضرین رساندند که در این جلسه پس از بیان عملکردهای مهندسین مشاور، کمیته راهبردی جهت تسهیل روند هر دو پروژه راهکارهایی ارائه نمود.

منبع خبر: