دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

معاون حفاظت وبهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مستقیم وبرخط ازطریق تلفن111با مردم صحبت نمود

حسین صالح جهرمی معاون حفاظت وبهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس با حضور دراستانداری فارس وبصورت برخط ومستقیم ازطریق شماره تلفن 111به نظرات، شکایات ودرخواستهای مردم شریف استان فارس رسیدگی کرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس وی امروز دوشنبه 27/9/96ساعت10صبح ازطریق شماره تلفن111 به  نظرات، درخواستها وشکایات مردم شریف استان رسیدگی نمود، دراین جریان تعدادی ازمردم بزرگوار وفهیم استان درخواست، پیشنهاد وشکایت خود درحوزه آب استان رابا وی با شماره ذکرشده درمیان گذاشتند. 

منبع خبر: