دوشنبه, 30 مهر 1397

 

 

برگزاری شورای حفاظت آب استان

جلسه شورای حفاظت آب استان با رویکرد ایجاد تمهیدات لازم برای تامین آب شرب پایدار استان دربهاروتابستان 97درمحل دفتر معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس برگزارشد  

مهندس رحیمی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس گفت: ضرورت دارد دربرنامه پرومسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز بخصوص چاه های حفرشده درمحدوده سدهای تامین کننده آب شرب تعجلی شود وهرچه زودتر این گونه چاه ها مسدود گردد.

معاون عمرانی استانداربا اشاره به تهیه برنامه عملیاتی درخصوص هدررفت آب درشبکه های آبرسانی شهری وروستایی بیان کرد: تفکیک آب شرب وفضای سبزازضرورتها می باشد وآبفاها ازواگذاری انشعابات موقت برای ساختمان سازی بپرهیزند ودراین خصوص ازآبهای غیرشرب استفاده شود.

رحیمی اجرای تصفیه خانه های محلی رابرای تامین آب شرب دراستان یکی دیگر ازضرورتها دانست وگفت هم زمان با این موضوع مدیرت مصرف وتقاضا هم دردستورکارقرارگیرید.

مدیر عامل آب منطقه ای فارس دراین جلسه گفت: بحران خشکسالی استان فارس همچنان ادامه دارد زیرا تا به امروز تنها شاهد میانگین بارش 40میلی متری استان هستیم که پراکنش آن هم بسیارنامنظم می باشد،بطوری که از7میلیمتر درآباده تا114میلیمتر درکازرون تفاوت بارش وجوددارد واین درحالیست که میانگین بارش سالانه استان تا به رامروزطی ۴۹ سال گذشته 151 میلی متر بوده است.

مهندس دهقانی اشاره کرد: سد های دردست بهره برداری استان فارس حال وروز خوبی ندارندبطوری که وضعیت سد درودزن  که تامین کننده بخشی ازآب شرب کلانشهرشیرازودومین شهر پرجمعیت فارس یعنی مرودشت می باشد وخیم است وبیش از9میلیون مترمکعب ازحجم پایداری آن هم تا امروز مصرف شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای فارس ادامه داد: در تامین آب بخش شرب بسیار فراتر از اختیارات عمل کرده ایم وازمیزان تخصیص بیشترمجوز صادرکرده ایم.

مدیران عامل شرکت های آب وفاضلاب نیز به وضعیت آب شرب درحوزه مدیریت خود اشاره کردند ونسبت به وضعیت تامین آب شرب دراستان دربخشهای شهری وروستایی بخصوص برای آتی ابرازنگرانی کردند وخواستارتامین منابع مالی بیشتر برای اجرای طرح های آب شدند.

منبع خبر: