دوشنبه, 31 اردیبهشت 1397

نظر کلی مردم
به نظر شما سیاستها و عملکرد کلی مدیریت منابع آب استان تا چه حد در بهبود کیفیت و کمیت منابع آبی و محیط زیست استان موثر بوده است؟


نوع خدمات
کدام یک از خدمات شرکت آب منطقه ای فارس را دریافت کردید؟


نظر کارکنان
میزان رضایت شغلی شما نسبت به عملکرد کلی شرکت چگونه است ؟


کیفیت خدمات دریافتی
کیفیت خدمت دریافت شده را چگونه ارزیابی می نمایید ؟ آیا خدمت مورد نظر به موقع و با کیفیت مطلوب به شما ارائه شده است ؟


نظر سنجی سایت
سایت را چگونه ارزیابی می کنید ؟


« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا