یکشنبه, 30 دی 1397

فرم شرکت در نظر سنجی:

کیفیت خدمت دریافت شده را چگونه ارزیابی می نمایید ؟ آیا خدمت مورد نظر به موقع و با کیفیت مطلوب به شما ارائه شده است ؟