یکشنبه, 30 دی 1397
 
کد سند:    
تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی
مشخصات آگهی
 موضوع: تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای " خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی " طبق قانون برگزاری مناقصات و بصورت فشرده اقدام نماید.

 1. محل تحویل کالا :  استان فارس  شهرستان جهرم - جاده سیمکان- ایستگاه پمپاژ شماره 3
 2. برآورد اولیه انجام موضوع مناقصه: 59،000،000،000 ریال
 3. شرح کالای موضوع مناقصه  : تامین لوله‌های فولادی به قطر خارجی 168/3 ، 457/2 ،762 ،1016 میلیمتر مجموعاً به طول 20550 مترطول.
 4. مدت تحویل کالا  :  3  ماه شمسی
 5. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(تضمین شرکت در مناقصه) 000/000/370/2 ریال می باشد.
 6. دستگاه نظارت مهندسین مشاور پارس فرازبند می باشد.
 7. تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی یا تامین کنندگان معتبر که توانایی تولید یا تامین کالای موضوع مناقصه را  دارا می‌باشند واجد شرایط شرکت در ارزیابی کیفی می‌باشند.
 8. ارزیابی کیفی مناقصه با رعایت بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی مربوطه صورت می پذیرد.
 9. حداقل نمره ارزیابی کیفی مورد قبول جهت شرکت در مناقصه 65 می باشد.
 10. متقاضیان می‌توانند یک سری کامل از اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه را بصورت فایل الکترونیکی (PDF) با ارسال فاکس درخواست کتبی که می‌بایست حاوی آدرس پست الکترونیک و تلفن تماس باشد به شماره تلفن     32252104-071 بصورت رایگان از ‌تاریخ 96/03/16 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/03/22 دریافت نمایند. ( اسناد به پست الکترونیک اعلامی ایمیل می گردد)
 11. آخرین مهلت تحویل مدارک و اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 96/04/07 و به نشانی : شیراز خیابان ارم - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس -مدیریت حراست- اتاق 132  می باشد.
 12. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 13. در صورت ابهام در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه ، مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت به آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مدیریت قراردادها مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن 32250702-071تماس حاصل نمایند.
 14. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR  می باشد. 

 

مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پارس فرازبند
میزان برآورد هزینه: 59000000000
محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/03/16
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/04/07
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 284