یکشنبه, 30 دی 1397
 
کد سند:    
خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی )
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی )
تشریح:

فراخوان مناقصه

شماره 1 /96

  • شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد  انجام خدمات  عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) خود را  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات به شرکتهای دارای تائید صلاحیت معتبر سال 96 از اداره کل تعاون ،کار و رفاه  اجتماعی استان فارس در زمینه خدمات عمومی واگذار نماید .
  1. موضوع مناقصه : خدمات عمومی  ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی )

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000 /000 /824 /2 ریال ( دو میلیاردو هشتصدو بیست و چهار میلیون  ریال ) ضمانتنامه بانکی معتبر.

3- دریافت اسناد مناقصه  :  دریافت اسناد مناقصه ازساعت 8 صبح روز 31 /5 /96 تا ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 6 /6 /96  به مدت 7 روزصرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به نشانی  www.setadiran.ir  با واریز مبلغ 000 /000 /1 ریال امکان پذیر می باشد .

4- آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت  :  آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه  تا ساعت 13 روزیکشنبه 19 /6 /96 می باشد .

5-  زمان گشایش پیشنهاد : مناقصه گزار ، پیشنهاد ها را در حضور نمایندگان مناقصه گرانی که مایل به حضوردر جلسه باشند در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 20 /6 /96  به نشانی معین شده در اسناد مناقصه باز خواهد کرد . ( همراه داشتن معرفی نامه الزامی است)

به پیشنهاد های فاقد امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش ، و بعد از انقضاء مدت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- هزینه کارمزد سامانه ستاد و هزینه های درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

8- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

9- وب سایت ها جهت بازبینی آگهی  :

   www.wrm.ir          www.Frrw.ir          www.IETS.mprog.ir      www.setadiran.ir

واحد منتشر کننده: خدمات
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 269