یکشنبه, 30 دی 1397
 
کد سند:    
تجدید مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس
مشخصات آگهی
 موضوع: پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس در نظر دارد " عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس" را از طریق مناقصه عمومی طبق قانون برگزاری مناقصات به شرکت­های واجد شرایط واگذار نماید.

 1. محل اجرای پروژه: محدوده شهرستان­های استان فارس
 2. دستگاه نظارت معاونت حفاظت و بهره­برداری شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس می باشد.
 3. برآورد عملیات به مبلغ 61،693،268،760 ریال براساس فهرست بها خاص مورد تائید سازمان برنامه و بودجه می­باشد.
 4. تنها شرکت­های دارای صلاحـیت پیمانکاری در رشتـه "آب" با حداقـل پایه (5) مجاز به شرکت در فرایند مناقصه می­باشند.
 5. ارزیابی کیفی مناقصه با رعایت مفاد بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی مربوط صورت می پذیرد.
 6. حداقل نمره ارزیابی کیفی مورد قبول جهت دعوت به مناقصه 60 می باشد.
 7. مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار برابر 2،554،000،000 (دو میلیارد و پانصد و پنجاه و چهار میلیون) ریال است که می بایست در پاکت "الف" پیشنهاد ارائه گردد.
 8. فروش اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 96/7/15امکان پذیر می­باشد.  
 9.  دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تنها با همراه داشتن معرفی نامه کتبی و فیش بانکی به مبلغ 2/000/000 ریال واریزی به حساب شماره 2175083013002 بانک ملی ایران شعبه خیابان ارم امکان پذیر است.
 10. حق شرکت در مناقصه برای مناقصه­گرانی که در فراخوان اولیه نسبت به خرید اسناد اقدام نموده­اند، محفوظ می­باشد.
 11. نشانی محل دریافت اسناد مناقصه: شیراز، خیابان ارم، شرکت آب منطقه ای فارس -مدیریت قراردادها- اتاق 362
 12. آخرین مهلت تحویل مدارک (ارزیابی کیفی و مناقصه) به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس، ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 96/8/1می باشد.
 13. جلسه مناقصه با حضور نماینده مناقصه­گرانی که حائز شرایط ارزیابی کیفی گردند، ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 96/8/3 برگزار خواهد شد.
 14. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 15. در صورت ابهام در اسناد، مناقصه گران می توانند با دفتر قراردادهای شرکت به آدرس شیراز بلوار ارم مکاتبه و یا با شماره تلفن  07132250702 تماس حاصل نمایند.
 16. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس WWW.WRM.IR و WWW.FRRW.IR و IETS.MPORG.IR می باشد. 

مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری
میزان برآورد هزینه: 61،693،268،760
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: محدوده شهرستان های استان فارس
تضمین مورد نیاز: 2،554،000،000
محل بازگشایی: دفتر مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: افسانه
هزینه دریافت اوراق: 2,000,000
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/07/06
تاریخ آغاز: 1396/08/01
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/08/01
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 298