یکشنبه, 30 دی 1397
 
کد سند:    
تجدید مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس
مشخصات آگهی
 موضوع: پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد"عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس " را از طریق مناقصه عمومی طبق قانون برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 1. موضوع مناقصه : پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس
 2. محل اجرای پروژه: محدوده شهرستان های استان فارس
 3. برآورد هزینه اجرایی پروژه : مبلغ 61،693،268،760  ریال بر اساس فهرست بها خاص مورد تائید سازمان برنامه و بودجه می باشد.
 4. دستگاه نظارت  معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس می باشد
 5. پیمانکاران دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری در رشته آب و با حداقل رتبه 5  واجد شرایط شرکت در مناقصه می باشند.
 6. حداقل نمره ارزیابی کیفی مورد قبول جهت دعوت به مناقصه  60  می باشد.
 7. مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 2،554،000،000 ریال می باشد که می بایست در پاکت "الف" پیشنهاد به همراه سایر مدارک مناقصه ارائه گردد.
 8. فروش اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/9/8  می باشد.  
 9. دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تنها با به همراه داشتن معرفی نامه کتبی و در قبال ارائه فیش بانکی به مبلغ 2،000،000 ریال واریزی به حساب شماره 2175083013002 نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان ارم امکان پذیر می باشد.
 10. نشانی محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: شیراز، خیابان ارم، دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای فارس - اتاق 362
 11. آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی کیفی و مناقصه به دفتر حراست شرکت سهامی آب منطقه ای فارس تا آخر وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ 96/9/22 می باشد.
 12. جلسه مناقصه با حضور نماینده مناقصه گرانی که حائز شرایط ارزیابی کیفی گردند، ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 96/9/25 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد.
 13. هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 14. در صورت ابهام در اسناد، مناقصه گران می توانند با دفتر قراردادهای شرکت مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن 32250702 تماس حاصل نمایند.
 15. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR  می باشد. 

دفتر قراردادهای

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری
میزان برآورد هزینه: 61،693،268،760
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: محدوده شهرستان های استان فارس
تضمین مورد نیاز: 2،554،000،000
محل بازگشایی: دفتر مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: تماشا
هزینه دریافت اوراق: 2,000,000
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/08/30
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1396/09/08
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/09/22
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 297