یکشنبه, 30 دی 1397
 
کد سند:    
تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار به همراه تجهیزات وابسته و خط انتقال 800 میلیمتری تصفیه خانه آب طرح آبرسانی به شیراز و خرامه
مشخصات آگهی
 موضوع: تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار به همراه تجهیزات وابسته و خط انتقال 800 میلیمتری تصفیه خانه آب طرح آبرسانی به شیراز و خرامه به روشPC
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد  عملیات "تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار به همراه تجهیزات وابسته و خط انتقال 800 میلیمتری تصفیه خانه آب طرح آبرسانی به شیراز به روش PC" را از طریق مناقصه عمومی طبق قانون برگزاری مناقصات پس از ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 1. محل اجرای پروژه: تصفیه خانه طرح آبرسانی به شیراز از سددرودزن واقع در منطقه کوه سبز شهرستان مرودشت
 2. برآورد هزینه اجرایی پروژه حدود  62/500/000/000 ریال می­باشد.
 3. شرح عملیات موضوع مناقصه شامل تهیه، حمل، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی افقی تحت فشار بهمراه کلیه تجهیزات و متعلقات لازم با ظرفیت تصفیه هر دستگاه 100 لیتر بر ثانیه بمنظور تصفیه آب انتقالی از مخزن سد درودزن
 4. مدت انجام خدمات : 14 ماه شامل 12 ماه اجرایی و 2 ماه بهره برداری
 5. پیمانکاران دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت در رشته آب با حداقل پایه 5 واجد شرایط شرکت در ارزیابی کیفی می باشند.
 6. حداقل نمره ارزیابی کیفی مورد قبول جهت دعوت به مناقصه 60 می باشد.
 7. ارزیابی کیفی مناقصه با رعایت مفاد بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی مروبط انجام می­پذیرد.
 8. دریافت اسناد ارزیابی کیفی از ساعت 8:00 صبح روز سه­ شنبه 96/9/7 لغایت ساعت 13:00 روز پنج­شنبه 96/9/16 صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:  www.setadiran.ir و با پرداخت هزینه 1/000/000 ریال امکان پذیر می باشد .
 9. آخرین مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک ارزیابی کیفی در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار (با رعایت موارد مندرج در اسناد)، ساعت 13:00 روز ­شنبه مورخ 96/10/2 می­باشد.
 10. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 11. در صورت ابهام در اسناد، مناقصه گران می توانند با دفتر قراردادهای شرکت به آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن  07132250702 تماس حاصل نمایند.
 12. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.WRM.IR و WWW.FRRW.IR و IETS.MPORG.IR و WWW.SETADIRAN.IR  می باشد. 

 

 

مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 62500000000
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: تصفیه خانه طرح آبرسانی به شیراز از سد درودزن واقع در منطقه کوه سبز شهرستان مرودشت
تضمین مورد نیاز: 2570000000
محل بازگشایی: دفتر مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: افسانه
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/09/07
تاریخ آغاز: 1396/09/07
تاریخ پایان: 1396/09/16
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/02
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 460