شنبه, 29 دی 1397
 
کد سند:    
احداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساخت(EPC)
مشخصات آگهی
 موضوع: احداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساخت(EPC)
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد عملیات احداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساخت (EPC) را از طریق مناقصه عمومی طبق قانون برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 1. محل اجرای پروژه: تصفیه خانه آب موجود شهر لارستان واقع در شهرستان قیر استان فارس
 2. خلاصه کارهای موضوع مناقصه:  احداث تصفیه خانه آب شهر قیر شامل طرح توسعه و ارتقاء ظرفیت تصفیه­خانه موجود لارستان (واقع در محدوده شهرستان قیر) بوده و متشکل از دو بخش ذیل می­باشد:

الف) خدمات مهندسی (بررسی وضع موجود و طرح پایه، طراحی تفصیلی و تهیه کلیه اسناد، مدارک، نقشه­ها، مشخصات فنی و سایر خدمات مهندسی و طراحی مورد نیاز)

ب) عملیات اجرایی (تهیه، حمل، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مکانیکی، برق، کنترل و ابزار دقیق واحدهای فرآیندی تصفیه­خانه و کارهای سیویل و ساختمانی واحدهای فرآیندی و سایر ساختمانهای تصفیه خانه)

 1. برآورد هزینه اجرایی پروژه به مبلغ حدود 167،000 میلیون ریال می­باشد.
 2. شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت طرح و ساخت در رشته آب (تاسیسات آب و فاضلاب) با  حداقل پایه 4 و یا گروه مشارکت طرح و ساخت متشکل از پیمانکار با حداقل پایه 3 در رشته آب و مشاور با حداقل پایه 3 در رشته تاسیسات آب و فاضلاب با دارا بودن سوابق اجرایی مستـند و معتـبر، مجاز به شـرکت در فرایند ارزیابی کیفی می­باشند.
 3. حداقل نمره ارزیابی کیفی مورد قبول جهت دعوت به مناقصه 65 می باشد.
 4. دستگاه نظارت مهندسین مشاور تهران سحاب می­باشد.
 5. ارزیابی کیفی مناقصه براساس آئین نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و منحصراً در بستر سامانه تدارکات الکترونیک (ستاد) انجام می پذیرد.
 6. دریافت اسناد ارزیابی کیفی در ازای واریز مبلغ 2،000،000 ریال از ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 96/10/2 لغایت ساعت 15:00 روز شنبه 96/10/9 صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir امکان­پذیر می باشد.
 7. آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی کیفی (بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی به مناقصه گزار) با رعایت موارد مندرج در اسناد، ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 96/10/24 می­باشد.
 8. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 9. در صورت ابهام در اسناد، مناقصه­گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت به آدرس : شیراز خیابان ارم شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن 07132250702 تماس حاصل نمایند.
 10. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR  و TENDER.BAZRESI.IR  و WWW.SETADIRAN.IR می باشد. 

 

 

مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

 

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور تهران سحاب
میزان برآورد هزینه: حدود 167،000،000،000
محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
محل اجرای پروژه: تصفیه خانه آب موجود شهر لارستان واقع در شهرستان قیر
تضمین مورد نیاز: 4،660،000،000
محل بازگشایی: دفتر مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: قدس
هزینه دریافت اوراق: 2,000,000
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/02
تاریخ آغاز: 1396/10/02
تاریخ پایان: 1396/10/09
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/24
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 396