شنبه, 29 دی 1397
 
کد سند:    
مزایده 10 دستگاه خودرو سواری
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده 10 دستگاه خودرو سواری
تشریح:

- موضوع مزایده : شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تعداد 10 دستگاه خودرو سواری اداری
 ( قابل تبدیل پلاک ) با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
" ستاد " از طریق مزایده عمومی به فروش  رساند .

2- دریافت اسناد مزایده : دریافت اسناد مزایده و فرم بازدید فقط" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir  از ساعت 8 صبح مورخ 21 /10 /96  تا ساعت 14 مورخ 26 /10 /96 به مدت 6 روز
 می باشد . 

3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :  مبلغ تضمین  به یکی از روشهای : (رسید بانکی ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت )

ردیف

خودرو

مبلغ تضمین

1

پاترول - سافاری

000 /000 /25 ریال

2

ون  کاروان

000 /000 /7 ریال

3

پژو 405 GLXI

000 /000 /7 ریال

4

پراید GTXi

000 /000 /7 ریال

5

پراید GTX

000 /000 /7 ریال

6

پراید GTXi

000 /000 /7 ریال

7

پراید GTXi

000 /000 /7 ریال

8

پراید GTXi

000 /000 /7 ریال

9

پراید GTXi

000 /000 /7 ریال

10

پراید GTX

000 /000 /7 ریال

 

4- به پیشنهاد های فاقد امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش ، بدون سپرده و پیشنهاداتیکه  بعد از انقضاء مدت تعیین شده
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت و بارگذاری مدارک مزایده :  آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی آن  به مزایده گزار و با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده  تا ساعت14 مورخ یکشنبه 8 /11 /96  می باشد .

6- زمان بازگشایی پیشنهاد : مزایده گزار ، پیشنهاد ها  را در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور در جلسه باشند در ساعت10 صبح روز دوشنبه 9/11 /96 به نشانی معین شده در اسناد مزایده بازگشائی خواهد کرد. ( ارائه کارت ملی جهت حضور در جلسه الزامی می باشد ) .

7- هزینه های کارشناسی درج آگهی در روزنامه - ارزش افزوده  - و کارمزد سامانه  و سایر هزینه های قانونی بعهده  برنده مزایده خواهد بود .

8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .

9- کلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گر و بازگشائی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران جهت مراحل ثبت نام در سامانه مذکوربه نشانی اینترنتی : www.setadiran.ir مراجعه نمایند .  نوبت اول درج آگهی : 21 /10 /96                    نوبت دوم درج آگهی :   23 /10 /96 

واحد منتشر کننده: تدارکات
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/21
تاریخ آغاز: 1396/10/21
تاریخ پایان: 1396/10/26
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/11/08
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 557