چهارشنبه, 26 دی 1397

در هر سازمان برای دستیابی به بهترین نتایج با به کارگیری کم ترین منابع، شناسایی عوامل
تضعیف کنندۀ عملکرد کارکنان در محیط کار در راستای اعمال اقدامات اصلاحی، امری ضروری
است. محیط فیزیکی که برای انجام وظایف در اختیارکارکنان قرار داده می شود پس از منابع
انسانی، دومین سربارمالی سازمان به حساب آمده و می تواند تا 27 درصد موجب ارتقا یا تضعیف
عملکرد کارکنان شود. مقالۀ حاضر باهدف بررسی تأثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر
عملکرد کارکنان در تیپ ساختمان کنترل نیروگاه های سیکل ترکیبی )فضای واسط میان انسان و
ماشین( به ارزیابی محیطی فضای کار می پردازد. در ارزیابی ها با استفاده از طرح پرسشنامۀ
آزمون شده درخصوص ادراک کارکنان از محیط به تعیین میزان رضایت مندی شان از
مشخصه های محیط فیزیکی و تخمین عملکرد خودبرآورد آنان در ارتباط با این عوامل پرداخته
شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عدم پرداخت به عوامل آسایش محیط کار در ساختمان های
صنعتی موجب کاهش رضایت مندی کارکنان از محیط و در برخی موارد آسیب جدی به سلامتی
ایشان شده است. از طرف دیگر رضایت مندی از هر مشخصه، اثر مستقیم بر عملکرد فرد در
ارتباط با عامل مذکور داشته که البته میزان اثرگذاری عوامل مختلف، متفاوت ارزیابی شده است.
درنهایت با اعمال اثرپذیری عملکرد در میزان رضایت مندی از هر مشخصه، الویت بندی مشخصه ها
برای اعمال اقدامات اصلاحی صورت پذیرفته است

   تاریخ ثبت: 1396/09/21     |     تعداد بازدید:266 [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |