چهارشنبه, 26 دی 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف 13021446100 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه 13021446104 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه بجای قنات 13021446108 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه به جای چاه 13021446103 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت برای چاههای دیزلی 13021446107 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه 13021446111 امور اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی 13021446101 امور منابع اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه13021446112 امور اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 امور اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه 13021446114 امور اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری 13021446115 امور اب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب 13021446122 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی13021446120 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی13021446123 امور منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: