چهارشنبه, 26 دی 1397

گر دارای بیش از یک حلقه چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری کشاورزی محفوره پیش از پایان سال 1385 در اراضی خود باشم چگونه ثبت نام نمایم؟

چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری من به صورت تلفیقی و برای جبران کمبود آب سطحی، پیش از سال ۱۳۸۵ حفر شده ولی به دلیل عدم نیاز به آن و استفاده از بارندگی‌های به هنگام و وجود آب سطحی، تاکنون از آن استفاده نکرده‌ام. در رابطه با این قانون چگونه رفتار نمایم؟

چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری من پیش از پایان سال ۱۳۸۵ حفر شده و مورد بهره‌برداری برای مصارف غیرکشاورزی بوده است ولی بعداً مثلاً از سال ۸۶ یا ۸۷ به بعد مورد استفاده مصارف کشاورزی است، آیا مشمول قانون می‌شوم؟

آیا چاه های فاقد پروانه وزارتخانه‌ها، ادارات، دستگاه ها و نهادهای دولتی مجاز به استفاده از مزایای این قانون هستند؟

چاه آب فاقد پروانه اینجانب پیش از پایان سال ۱۳۸۵ حفر شده و مورد بهره‌برداری بود ولی در یکی دو سال گذشته، به دلیل افت سطح آب زیرزمینی خشک شده و مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، آیا مشمول این قانون می‌شود؟

چه چاه هایی مشمول این قانون (قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری) می‌شوند؟

افرادی که دارای چاه بدون پروانه می باشند باید چگونه عمل نمایند ؟