یکشنبه, 29 مهر 1397

 

سمت:     معاون حفاظت و بهره برداری
شرح و ظایف

نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به بهره برداری و کنترل میزان برداشت از منابع آبهای سطحی و دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری از سدها و تاسیسات آبی  

تدوین سیاستهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات مربوطه

بازنگری و بهبود روشها و دستورالعملهای بهره برداری ، بمنظور استفاده حداکثر از سرمایه گذاریهای انجام شده در شبکه های آبیاری و زهکشی و افزایش عمر مفید آنها

نظارت بر چگونگی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و تعیین درصد خرابی و تنظیم برنامه تعمیر و بازسازی آنها  

تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به شبکه های آبیاری و زهکشی و انتشار گزارش ماهانه و اقدام در جهت بالا بردن راندمان آبیاری  

نظارت و کنترل در تعیین بستر حریم رودخانه ها ، دریاچه ها ، مسیل ها ، سواحل و ساماندهی آنها  

سازماندهی فعالیتهای مهندسی سواحل ، دریاها ، دریاچه ها و حفاظت از آنها و تهیه دستورالعملهای لازم در تعیین حریم و بستر رودخانه ها و ساماندهی آنها

ایجاد سیستمهای پیش بینی سیل مهندسی رودخانه ها

نظارت بر تکمیل و به روز درآوردن وضعیت حقابه بران از منابع آب و حق اشتراک آبهای سطحی  

نظارت بر میزان برداشت شن و ماسه از رودخانه ها و سواحل طبق دستورالعلمهای   صادره

همکاری با سازمان مدیریت منابع آب در زمینه وظایف و مسئولیتهای امور مشترکین مهندسی رودخانه ها و سواحل بازدید:3618
آخرین به روزرسانی: 1394/04/06