یکشنبه, 29 مهر 1397


سمت:     معاون برنامه ریزی
شرح وظایف

شناسائی ، جمع آوری و بررسی کلیه گزارشها درباره پروژه های موجود و پیشنهادی توسعه منابع آب   

ارزیابی منابع و مصارف آب در حوزه ها و محدوده های مطالعاتی شرکت

ارائه راه حل های جامع و کامل برای توسعه منابع آب با در نظر گرفتن عواملی از قبلی مدیریت اراضی و مسائل زیست محیطی و جنبه های توسعه اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن   

تهیه و تدوین سیاست گذاریها و برنامه ریزی های درازمدت و جامع برای توسعه مداوم مدیریت منابع آب در محدوده عمل شرکت

تهیه ضوابط و استانداردهای مورد نیاز برای افزایش راندمان تأمین و استفاده بهینه از آب در محدوه عمل شرکت
مقایسه منابع و نیازها در آینده به منظور شناخت کمبودها ، محدودیت ها و عدم هماهنگی آنها  

تهیه و تنظیم خط مشی ها و برنامه های درازمدت ، میان مدت و کوتاه مدت سالانه سازمان و پیشنهاد آن به حوزه ستادی   

بررسی عملکرد طرح ها و برنامه های آب منطقه از نظر مقایسه هدفهای کمی و کیفی پیش بینی شده و مشخص نمودن تنگناها و عوامل بازدارنده و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها

بررسی و ارزیابی طرح ها و پروژه های پیشنهادی و مطالعه شده و اولویت بندی آنها

ارزیابی مستمر عملکرد بودجه طرح ها ،‌ارائه توصیه ها و تحلیلهای لازم و پیش بینی تحولات آینده   

تعیین سیاستها و اهداف مطالعات ، تحلیل اقتصادی طرح های در دست مطالعه و بهره برداری برای مطالعات عمومی وتلفیقی منطقه   

تدوین دستور العملها و ضوابط در چهارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب در مورد اجرای برنامه ها و طرحهای عمرانــی و فعالیتهای جاری با همکاری مسئولان و مدیران مربوطه

و طـرح آن در کمیته برنامه ریزی و ابلاغ نظارت بر اجرا پس از تصویب   

طراحی سیستم ها و روشها و تنظیم و مکانیزه کردن گردش کارها  

مکانیزه کردن سیستم اطلاعاتی شرکت و ارائه خدمات به سایر واحدها  

تعیین اولویت طرحها با توجه به امکانات مالی ، فنی ، اقتصادی و نیروی انسانی   

تهیه و تدوین نیازهای نیروی انسانی و استخدامی شرکت و نحوه تأمین و تخصیص آن به واحدها در قالب سیاست ها و دستورالعمل های ابلاغ شده   

همکاری با امور آب در تهیه و تدوین خط مشی ها ، استانداردها و شاخصهای عمومی فعالیتهای ستادی و پشتیبانی در زمینه های مالی و بودجه ،‌نیروی انسانی ، آموزشی ، بهره وری و
خدمات مدیریتی  

بررسی و شناسائی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان صنعت آب و تعیین سیاستها و خط مشی لازم بمنظور اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی .

نظارت و آموزشهای ضمن خدمت و ارزیابی میزان اثر بخشی آنها .

نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل کارمندی و کارگری .

بررسی مداوم شرح وظائف و ساختار سازمانی شرکت و نظارت بر اجرای آن .

همکاری در مطالعه و جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در سرمایه گذاری طرحهای توسعه منابع آب .

مطالعه و تحقیق و ارائه پیشنهادات مطلوب برای افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی و مالی شرکت .بازدید:3256
آخرین به روزرسانی: 1395/06/16