یکشنبه, 29 مهر 1397

تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت تنظیم و ارائه برنامه بهره برداری بهینه از منابع آبی مناطق تحت پوشش.

تعیین سقف تخصیصی آب از منابع سطحی و زیرزمینی با هماهنگی حوزه ستادی وزارت نیرو و اعلام به معاونت بهره برداری و ادارات کل امور آب استانها

همکاری با واحدهای ستادی وزارت نیرو به منظور تهیه دستورالعملهای آماربرداری کمی و کیفی از منابع آب

بررسی پیشنهادات امور مطالعات استانها در رابطه با بهینه نمودن ایستگاههای آب شناسی ، هواشناسی و شبکه چاههای مشاهده ای ، پیزومتری و اکتشافی

تهیه گزارشهای مطالعاتی در سطح نیمه تفصیلی ، تفصیلی ، جامع و اطلس های     منابع آب

تهیه نقشه های زمین شناسی ، هیدرومتری ، هیدرولوژی ، هیدروشیمی ، گراف ها و نمودارها و تهیه گزارش در مناطق تحت پوشش

ارائه خدمات مشورتی ، هماهنگی ، پشتیبانی های تخصصی و انجام نظارت عالیه در ارتباط با فعالیتهای مطالعات منابع آب  

برنامه ریزی لازم جهت مدرنیزه کردن شبکه های اطلاع گیری و اطلاع رسانی و تشکیل بانک های اطلاعاتی با همکاری وزارت نیرو و ابلاغ به معاونت بهره برداری و ادارات کل امورآب شهرستانها
 

همکاری با معاونت های مختلف در زمینه های مورد نیاز بخصوص همکاری در مطالعه و اظهار نظر در مورد گزارشات مراحل مختلف مطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی   

پیشنهاد برقراری و یا رفع ممنوعیت بهره برداری از منابع آب مناطق مختلف به وزارت نیرو   

همکاری با واحد های ستادی وزارت نیرو در مورد تهیه برنامه لازم جهت احداث و توسعه شبکه های آب و هواشناسی ، چاههای مشاهده ای ، پیزومتری و اکتشافی و سایر برنامه های اکتشافی و مطالعاتی منابع آب  

نظارت کامل بر حسن انجام کار مطالعات پایه منابع آب استانها  بازدید:3462
آخرین به روزرسانی: 1395/06/16