شنبه, 26 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

کارگروه مشترک استانی برداشت مصالح رودخانه ای برگزار گردید

در راستای توافقنامه وزاری صنعت و معدن و تجارت و نیرو سومین جلسه کارگروه مشترک استانی برداشت مصالح رودخانه ای به منظور تدقیق برنامه های برداشت مصالح رودخانه ای و...

لطافت بارش باران پاییزی وخوشحالی مردم

بارش باران دربخش هایی از فارس سبب خوشحالی مردم این مناطق شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان فارس : سازگاری با کم آبی باید به...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان فارس با بیان اینکه سازگاری با کم آبی باید به فرهنگ تبدیل شود گفت:با مشارکت دستگاه های مسئول برنامه جامع سازگاری با کم آبی تدوین شده...

شورای حفاظت منابع آب استان فارس باحضوراستانداروسایراعضاء درمحل...

استاندار فارس که ریاست شورای حفاظت منابع آب رابرعهده دارددراین شورا تاکیدکرد: صرفه جویی و مصرف بهینه آب کشاورزی یک رسالت همگانی است و باید نهادینه شود و در این زمینه...