چهارشنبه, 30 خرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل آب منطقه ای فارس: راهی به جز سازگاری با کم آبی نداریم.

مدیر عامل ورییس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای فارس که به مناسبت هفته صرفه جویی درمصرف آب سخن میگفت از ادامه خشکسالی دربخشهایی از استان خبرداد واشاره کرد:درسال جاری آبی...

درتاسیسات آبی شنا ممنوع

ورود و شنا کردن در مخازن سدها و بندهای انحرافی و تاسیسات آبی ممنوع وخطرناک است

سازگاری با کم آبی مستلزم بهره گیری از خرد جمعی است

شورای حفاظت منابع آب استان فارس باحضوراستانداروسایراعضاء درمحل استانداری فارس وبامحوریت سازگار باکم آبی برگزارشد.

خط دوم انتقال آب ازسددرودزن به شیراز 76درصد پیشرفت دارد

استاندار فارس از پروژه خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز بازدید و روند اجرای این پروژه را بررسی کرد.