چهارشنبه, 21 آذر 1397

 

 

استاندارفارس: برای رفع مشکلات تملک سدهایقرهمه مسئولان تلاش جدی داشته باشند

مهندس تباداراستاندار فارس گفت مشکلات همچون تملک اراضی این سد که مانع آبگیری آن شده اند باید با اهتمام مسئولان به زودی برطرف شود.  

اسماعیل تبادارازرونداجرایی سد ومیزان پیشرفت آن ابرازرضایت نمودوازاین جهت ازتمامی دست اندرکاران آن قدردانی نمود.

استاندارفارس بامورد بررسی قراردادن برنامه زمانبندی سدبه سازندگان آن تاکید کردطوری برنامه زمانبندی رااجراکنندتا سددرسال جاری به مرحله آبگیری برسانند.

وی با اشاره به بازدید خود از پروژه احداث سد هایقر در این شهرستان، نقش این سد در شهرستان فیروزآباد را دارای اهمیت توصیف کرد.


استاندار فارس با اشاره  به اینکه تا کنون 150 میلیارد توان اعتبار به احداث این سد اختصاص یافته از پیشرفت بیش از 80 درصدی آن خبر داد و افزود: مشکلات همچون تملک اراضی این سد که مانع آبگیری آن شده اند باید با اهتمام مسئولان به زودی برطرف شود.


وی همچنین خاطر نشان کرد پروژه های بزرگی مانند سد هایقر زمانی به نتیجه می‌رسند که توجه شبکه های انتقال و زمینه ها و مکانیزم های  بهره بردهی این سدها را در دستور کار قرار دهیم.

مهندس دهقانی مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای فارس به مشکلات وموانع سرراه ساخت سد بخصوص مشکلات مالی شدید این طرح اشاره نمودوبیان داشت:چنانچه اعتبارموردنیازطرح تاانتهای ساخت وهمچنان بدهی به پیمانکاروتملک اراضی تامین گرددمی توان سدراتاانتهای سال جاری به مرحله آبگیری رساند.

وی اضافه نمودساخت بدنه سد تقریبا رو به اتمام است ودرمجموع پیشرفت فیزیکی سدبیش از80درصد می باشد.

مدیرعامل آب منطقه ای فارس نوع سدرابتنی RCC حجم مخزن آن را226میلیون مترمکعب طول تاج 250متروارتفاع آن را 92متر اعلام نمود.

منبع خبر: