شنبه, 29 دی 1397
 
کد سند:    
فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد
مشخصات آگهی
 موضوع: فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد
تشریح:

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد مقداری از اقلام  مستعمل ، اسقاط و نو مازاد خود  به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " به نشانی www.setadiran.ir  از طریق مزایده عمومی به فروش  رساند .

1- موضوع مزایده : فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد .

2- دریافت اسناد مزایده : علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت فرم بازدید و  اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  از ساعت 8 صبح روزسه شنبه 5 /10 /96 تا ساعت 14روزیکشنبه 10 /10 /96 به مدت 6 روز  اقدام نمایند

3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :  000 /000 /170 ریال  ( یکصدو هفتاد میلیون ریال )

4- آخرین مهلت بارگذاری مدارک مزایده و پیشنهاد قیمت :  آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی آن  به مزایده گزار و با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده  تا ساعت 13 روز شنبه 23/10 /96 می باشد .

5- زمان گشایش پیشنهاد :  مزایده گزار ، پیشنهاد ها  را در حضور مزایده گرانی که مایل به حضور در جلسه باشند در ساعت 9 صبح روز یکشنبه 24/10 /96 به نشانی معین شده در اسناد مزایده بازگشائی خواهد کرد. ( ارائه کارت شناسائی معتبر جهت حضور در جلسه الزامی می باشد ) .

به پیشنهاد های فاقد امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش ، بدون سپرده و پیشنهاداتیکه  بعد از انقضاء مدت تعیین شده و اصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- هزینه های کارشناسی درج آگهی در روزنامه - ارزش افزوده  - و کارمزد سامانه  بعهده  برنده مزایده خواهد بود .

7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .

8- کلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گر و بازگشائی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور را محقق سازند . 

واحد منتشر کننده: دفتر تدارکات
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز: 1396/10/10
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/23
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 288