یکشنبه, 29 مهر 1397

سمت:     معاون طرح و توسعه
شرح وظایف

برنامه ریزی و بهبود ساختار و توزیع نیروی انسانی گروههای تخصصی بین طرحهای عمرانی ملی مختلف حسب تخصص مورد نیاز و با هماهنگی واحدهای ذیربط.

اعلام برنامه مطالعاتی و اجرایی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرحهای عمرانی ملی به دفتر برنامه ریزی آب جهت تنظیم موافقتنامه بودجه طرحهای مذکور.

همکاری با دفتر برنامه ریزی آب در زمینه تهیه و تنظیم برنامه های بلند ، میان و کوتاه مدت و پیش بینی برنامه زمانی انجام مطالعات و عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی.

نظارت در حسن انجام طرحهای عمرانی ملی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه زمان بندی.

انجام اقدامات لازم جهت بررسی و تهیه شرح خدمات قراردادهای مهندسین مشاور در مراحل مختلف مطالعاتی و تعیین حق الزحمه مشاورین طبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه ب
ا رعایت قوانین و مقررات و بخشنامه ها با همکاری واحدهای ذیربط.

نظارت عالی ( کارفرمائی ) بر انجام کلیه مراحل مطالعاتی طرحهای عمرانی استانی و تشکیل کمیته های تخصصی ذیصلاح جهت بررسی و اظهار نظر با رعایت نقطه نظرات فنی و سیاستها و استانداردهای مصوب وزارت متبوع.

انجام اقدامات و هماهنگی های لازم با مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد ، جهت رفع نارسائیهای موجود در چهارچوب وظایف و تعهدات قانونی و اختیارات تفویض شده.

تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری از وضعیت طرحهای عمرانی ملی در دست اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مدیریت عامل جهت افزایش کارآئی.

برنامه ریزی ، اقدام لازم و پیگیری جهت انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط برای مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی ملی طبق شرایط و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه و وزات متبوع و آئین نامه معاملات دولتی و سایر مقررات با همکاری واحدهای ذیربط .

نظارت عالی بر مراحل عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی و بررسی و انجام اقدامات لازم در موارد ادعایی پیمانکاران با رعایت کلیه ضوابط و مقررات .

بررسی ، رسیدگی و اعلام نظر در خصوص صورت وضعیتهای موقت و قطعی پیمانکاران و درخواست صدور مجوز پرداخت از مدیریت عامل شرکت .

تهیه و ارائه پیشنهادات ضروری در ارتباط با سیاستها و خط مشی های کلی شرکت در حوزه عملکرد به مدیریت عامل .

شناسائی و تعیین مشخصات طرحهای قابل اجرای مشمول مشارکتهای مردمی و ارائه به بانک .

انتخاب مجری طرح مشارکتهای مردمی و معرفی آن به بانک کشاورزی .

بررسی گزارش توجیهی بانک در زمینه رد یا قبول طرح پیشنهادی .

بررسی و تائید طرحهای پیشنهادی شرکتهای آب منطقه ای جهت طرح و تصویب در کمیته مشترک .

پیشنهاد اعمال تعدیلات لازم در زمینه رفع اشکالات فنی یا مالی طرحهائی که از طرف بانک توجیـه نشده اند به کمیته مشترک جهت انعکاس به بانک .

همکاری در تعیین و اولیت بندی سهم اعتباری طرحهای مشارکتهای مردمی قابل اجرا.

انجام اقدامات لازم و پیگیری مستمر جهت ساده سازی و بهینه نمودن طرحهای ملی مطالعاتی و اجرائی به منظور کاهش زمان بندی هزینه ها و با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح .

نظارت مستمر در عملکرد ،‌صلاحیت و توانائیهای پرسنل و مدیران پیمانکار ،‌مشاور و دستگاه نظارت.

برنامه ریزی و اقدام لازم جهت انجام تعهدات کارفرمائی در زمینه مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی ملی.

همکاری و هماهنگی مستمر با واحدهای بهره برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت طرحهای ملی اجرا شده.

هماهنگی لازم بین واحدهای تحت پوشش برای بررسی و اظهار نظر در مورد کلیه گزارشات مطالعات طرحها که توسط مهندسین مشاور تهیه و تسلیم میگردد.

 بازدید:3657
آخرین به روزرسانی: 1394/04/06